Mesafeli Satış Sözleşmesi

Sevgiliyedair.com Kullanıcı Sözleşmesi İşbu Üye Sözleşmesi (bundan böyle kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır),Dijital Baskı ve Büro Destek Hizmetleri (bundan böyle kısaca "sevgiliyedair.com" olarak anılacaktır) ile www.sevgililiyedair.com alan adlı web sitesine (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır) üye olma talebinde bulunan kullanıcı arasında (bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır), kullanıcının Site'ye üye olması amacıyla ve Sözleşme'nin elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Üye, Site'ye üye olarak, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, ayrıca, Site'de erişilebilen ve işbu Sözleşme?nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası?nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-1 TANIMLAR sevgiliyedair.com: sevgiliyedair.com Dijital baskı hizmetleri, Site: sevgiliyedair.com'a ait www.sevgiliyedair.com.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini, Üye(ler): Site'ye sevgiliyedair.com tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Site'de sunulan sevgiliyedair.com Hizmetleri'nden işbu Sözleşme?de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, sevgiliyedair.com Hizmetleri: Sağlayıcılar ve/veya Satıcılar tarafından ifa edilecek olan hizmet ve/veya malların indirimli fiyatlarla Site'de yayınlanması/ilan edilmesi; Satıcılar ve/veya Sağlayıcılar ile Üyeler arasında mesafeli sözleşmeler akdedilmesi suretiyle mal ve/veya hizmet satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Site'de gerekli platformun oluşturulması ve yönetilmesi ile sözkonusu satış işlemlerine, Üyeler tarafından ödenen satış bedellerinin Sağlayıcılar?a ve/veya Satıcılar?a aktarılması işlemi ile sınırlı olarak katılımını, Sağlayıcı(lar): 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Site'de ilan edilen/yayınlanan hizmetleri, bunları satın almak isteyen Üyelere sunacak olan gerçek veya tüzel kişiyi, Satıcı(lar): 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Site'de ilan edilen/yayınlanan malları, bunları satın almak isteyen Üyelere tedarik edecek olan gerçek veya tüzel kişiyi, Sisteme Erişim Araçları: Üye'nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Site?ye erişimini sağlayan, kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini, Gizlilik Politikası: Site'de erişilebilen ve işbu Sözleşme?nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasını, ifade etmektedir.

2. SÖZLEŞME?NİN KONUSU VE KAPSAMI İşbu Sözleşme'nin konusu, Site'de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm sevgiliyedair.com Hizmetleri?nin, bunlardan yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme?nin kapsamı, Sözleşme ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve sevgiliyedair.com Hizmetleri?ne ilişkin olarak, sevgiliyedair.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve sevgiliyedair.com Hizmetleri?ne ilişkin olarak, sevgiliyedair.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Genel Olarak 3.1.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki sevgiliyedair.com Hizmetleri'den faydalanırken ve Site'deki sevgiliyedair.com Hizmetleri ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.1.2. Üye, sevgiliyedair.com yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üyeler'e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.1.3. Üyeler'in, Site aracılığıyla sevgiliyedair.com tarafından sunulan sevgiliyedair.com Hizmetleri'nden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması ile ilgili sorumluluk tamamen Üyeler?e aittir.

3.1.3. sevgiliyedair.com'nun sunduğu sevgiliyedair.com Hizmetleri?nden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Site dahilinde bulunan, sevgiliyedair.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, sevgiliyedair.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyeler'in Site üzerinde, işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı sevgiliyedair.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.1.4. sevgiliyedair.com'un izni dışında, Üyeler'in, Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yasaktır.

3.2. Site Üzerinden Mal ve/veya Hizmet Alımı ile İlgili Olarak

3.2.1. Üye, Site?de ilan edilen/ yayınlanan mal ve/veya hizmetleri satın alabilir. Üye, satın aldığı mal ve/veya hizmetlere ilişkin olarak ilgili hizmetin Sağlayıcısı ve/veya malın Satıcısı?nın ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Satıcı ve/veya Sağlayıcı ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmenin Satıcı?nın ve/veya Sağlayıcı?nın beyanları doğrultusunda düzenlendiğini bildiğini; sevgiliyedair.com?un ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesine ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı ve/veya Sağlayıcı olacağını; bu taleplerle ilgili sevgiliyedair.com?un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.2. Üye, sevgiliyedair.com?un, Site?de yayınlanan/ilan edilen mal ve/veya hizmetler ile ilgili olarak satıcı, sağlayıcı, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya mecra kuruluş sıfatının bulunmadığını; mal ve/veya hizmetlerin ifa edilmesi ilgili her türlü eylemin Satıcı ve/veya Sağlayıcı tarafından gerçekleştirileceğini bildiğini ve bu sebeple mal ve/veya hizmetler ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı ve/veya Sağlayıcı olduğunu; mal ve/veya hizmetlerin ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında sevgiliyedair.com?un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; mal ve/veya hizmete ilişkin faturanın Satıcı ve/veya Sağlayıcı tarafından kesileceğini bildiğini; bu nedenlerle sevgiliyedair.com?un 4077 sayılı Tüketicinin Korunması ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan Mesafeli Satışlara ilişkin Yönetmelik ile ilgili hükümler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmadığını; sevgiliyedair.com?un sadece Üye tarafından yapılan ödemeyi Satıcı ve/veya Sağlayıcı?ya iletmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. sevgiliyedair.com HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. sevgiliyedair.com, Site?de sunulan sevgiliyedair.com Hizmetler'ini ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. sevgiliyedair.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.2. Site içerisinde, yalnızca sevgiliyedair.com tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, sevgiliyedair.com kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya mallar veya bunların içerikleri hakkında, sevgiliyedair.com'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.3. Teknik sorunlar sebebiyle Site'ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, Üye'nin yaşayacağı sorunlardan sevgiliyedair.com sorumlu tutulamaz.

4.4. sevgiliyedair.com, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman sevgiliyedair.com Hizmetleri'nde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. sevgiliyedair.com tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler'in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, sevgiliyedair.com tarafından ilgili sevgiliyedair.com Hizmetleri'nin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler'e duyurulur.

4.5. sevgiliyedair.com dilediği zaman, Site'de bildirmek suretiyle, sevgiliyedair.com Hizmetleri'ni ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site'de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu sevgiliyedair.com Hizmetleri, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu sevgiliyedair.com Hizmetleri'nden değişiklikten önce faydalanan Üyeler'e de değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

5. GİZLİLİK POLİTİKASI sevgiliyedair.com, Site'de, Üyeler'le ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin kapsamı dışında, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. sevgiliyedair.com, Üyeler'e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme?nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1.1. Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle ?sevgiliyedair.com'un telif haklarına tabi çalışmalar? olarak anılacaktır) sevgiliyedair.com'a ait ve/veya sevgiliyedair.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, sevgiliyedair.com Hizmetleri'ni, sevgiliyedair.com bilgilerini ve sevgiliyedair.com'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının sevgiliyedair.com Hizmetleri'ne erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı sevgiliyedair.com'ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, sevgiliyedair.com'in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

6.1.2. sevgiliyedair.com'un, sevgiliyedair.com Hizmetleri, sevgiliyedair.com bilgileri, sevgiliyedair.com telif haklarına tabi çalışmaları, sevgiliyedair.com ticari markaları, sevgiliyedair.com ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ sevgiliyedair.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme?yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme?nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyeler'in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.3. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, sevgiliyedair.com, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, sevgiliyedair.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için sevgiliyedair.com'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve sevgiliyedair.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu Sözleşme?nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme?den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. sevgiliyedair.com, Üyeler'in işbu Sözleşme?de belirtilen hükümleri ve Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve sevgiliyedair.com Hizmetleri'ne ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, Sözleşme?yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle sevgiliyedair.com'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

6.6. sevgiliyedair.com?UN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ Üye, işbu Sözleşme?den doğabilecek ihtilaflarda, sevgiliyedair.com'un kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; sevgiliyedair.com'u yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. YÜRÜRLÜK İşbu Sözleşme Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Karar veremediniz mi ? Yardımcı olalım.

Sevgiliye kitap; Sitemizdeki Sipariş formunda size sormuş olduğumuz sorularla, kendi bünyemizde bulunan yazılar birleştirilerek 100 sayfalık bir kitap oluşturulmaktadır. Yazılar tamamen siz yazmıssınız gibi karşı tarafa hitaben yazılmaktadır. Hiç bir şekilde anlam kopukluğu olmamaktadır. Sipariş formunda yükleyeceğiniz 3 Adet fotoğraftan 1 adeti ön kapak, 1 adeti arka kapak ve diğer 1 tanesi tüm sayfalarda yazıların altında görünecek şekilde kullanılmaktadır. Kitap kapağı sadece size özel tasarlanmaktadır. Kitabın Adını, arka kapak metnini yine siz belirtmektesiniz. Kitapta yazar olarak sizin adınız yazmaktadır. Kitaptarn Firmamıza ait herhangi logo yazı telefon numarası bulunmamaktadır. Önemli not: Siparişler sadece sitemiz üzerinden alınmaktadır. www.sevgiliyedair.com Bunun dışında sipariş kabul edilmemektedir. Anlayışınız için teşekkürler. .Sevgiliye kitap; Sitemizdeki Sipariş formunda size sormuş olduğumuz sorularla, kendi bünyemizde bulunan yazılar birleştirilerek 100 sayfalık bir kitap oluşturulmaktadır. Yazılar tamamen siz yazmıssınız gibi karşı tarafa hitaben yazılmaktadır. Hiç bir şekilde anlam kopukluğu olmamaktadır. Sipariş formunda yükleyeceğiniz 3 Adet fotoğraftan 1 adeti ön kapak, 1 adeti arka kapak ve diğer 1 tanesi tüm sayfalarda yazıların altında görünecek şekilde kullanılmaktadır. Kitap kapağı sadece size özel tasarlanmaktadır. Kitabın Adını, arka kapak metnini yine siz belirtmektesiniz. Kitapta yazar olarak sizin adınız yazmaktadır. Kitaptarn Firmamıza ait herhangi logo yazı telefon numarası bulunmamaktadır. Önemli not: Siparişler sadece sitemiz üzerinden alınmaktadır. www.sevgiliyedair.com Bunun dışında sipariş kabul edilmemektedir. Anlayışınız için teşekkürler...

Sevgiliyedair.Com | 2018 Tüm hakları saklıdır.